Log in Contact

VOORWAARDEN VAN SERVICEOVEREENKOMST

DEZE OVEREENKOMST TUSSEN

 • VERIFORCE LLC., A LOUISIANA LIIMTED LIABILITY COMPANY WITH OFFICES AT 1575 SAWDUST ROAD SUITE 600, THE WOODLANDS, TEXAS, 77380, US, OR
 • COMPLYWORKS LTD., A VERIFORCE COMPANY WITH OFFICES AT 4848 RICHARD Rd. SW, SUITE 200, CALGARY, ALBERTA, CANADA T3E 6L1, OF
 • COMPLYWORKS AFRICA (PTY) LTD., EEN VERIFORCE BEDRIJF MET KANTOREN TE 1 CEASAR CLOSE, HIGHVELD EXT 7, CENTURION, GAUTENG, 0169, SOUTH AFRICA, OF
 • CHAS 2013 LIMITED, EEN VERIFORCE BEDRIJF MET KANTOREN TE MERTON CIVIC CENTRE, LONDON RD, MORDEN, SM4 5DX, VERENIGD KONINKRIJK, OF
 • CHAS (AUSTRALIA) PTY LTD., EEN VERIFORCE BEDRIJF MET KANTOREN OP 18 SANGIORGIO COURT, OSBORNE PARK, WA, 6017

AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED VAN DE ENTITEIT DIE U FACTUREERT (HIERNA ‘VERIFORCE’ OF ‘ONS’ GENOEMD) EN DE KLANT (HIERNA SOMS ‘U’ GENOEMD).DEZE OVEREENKOMST WORDT GEACHT DOOR DE KLANT TE ZIJN GEACCEPTEERD WANNEER DE KLANT OP HET VAKJE KLIKT WAARMEE HIJ AANGEEFT DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, DOOR EEN BESTELFORMULIER UIT TE VOEREN DAT NAAR DEZE OVEREENKOMST VERWIJST, DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN OF DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN SERVICES, INCLUSIEF SERVICES OP DE WEBSITES www.veriforce.com, www.veriforceone.com.

ALS U EEN INDIVIDU BENT DAT DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEBT OM EEN DERGELIJKE ENTITEIT EN HAAR FILIALEN TE BINDEN AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, IN WELK GEVAL DE TERM “KLANT” VERWIJST NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT EN HAAR FILIALEN NAMENS WIE DE INDIVIDUELE GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS TOEGANG HEBBEN TOT DE SERVICES. ALS U NIET OVER EEN DERGELIJKE BEVOEGDHEID BESCHIKT OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MAG U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDEN EN MAG U DE SERVICES NIET GEBRUIKEN.

WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST TE ALLEN TIJDE EN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN DOOR DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE HOMEPAGE VAN VERIFORCE TE PLAATSEN. ALLE WIJZIGINGEN WORDEN AUTOMATISCH VAN KRACHT BIJ HET POSTEN.

Neem voor meer informatie over deze overeenkomst contact op met legalcompliance@veriforce.com.

Deze Overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 24 juni 2024. Het is van kracht tussen U en ons vanaf de datum waarop U deze Overeenkomst accepteert of geacht wordt deze te hebben geaccepteerd.

DEFINITIES

API” betekent een interface voor applicatieprogrammering die wordt onderhouden en die Wij kunnen gebruiken om gegevens te delen die door jou zijn verstrekt tijdens de uitvoering van de Services.

“Bevoegde gebruikers” betekent personen en entiteiten die gezamenlijk door de Klant en Veriforce zijn geautoriseerd om de Services te gebruiken, en aan wie gebruikersidentificaties en wachtwoorden zijn verstrekt door de Klant (of door Veriforce op verzoek van de Klant). Geautoriseerde Gebruikers zijn onder meer, maar niet uitsluitend, werknemers van de Klant, consultants en Leveranciers met wie de Klant zaken doet. “Geautoriseerde Gebruikers” kunnen ook rechtstreeks een contract aangaan met Veriforce en toegang krijgen tot Services.

Build UK” betekent Build UK Group Limited een vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 09598491) met maatschappelijke zetel te The Building Centre, 26 Store Street, Londen, WC1E 7BT.

“Gecertificeerde klant” betekent een klant die is onderworpen aan een CHAS-beoordeling en van wie CHAS heeft vastgesteld dat hij de vereiste competentienorm heeft bereikt die geschikt is voor de relevante certificering binnen het CHAS-schema.

“CHAS Assessment” betekent de beoordeling door CHAS van de normen en het competentieniveau van de Klant en een bepaling of de Klant al dan niet gecertificeerd moet worden volgens het CHAS-schema (met inachtneming van de relevante normen die bij een dergelijke certificering horen).

“CHAS-verificatie” betekent de door CHAS uitgevoerde verificatie van de normen en het competentieniveau van de Leverancier en een bepaling of de Leverancier al dan niet moet worden geverifieerd binnen het CHAS-schema (met inachtneming van de relevante normen die bij een dergelijke verificatie horen).

“Klant” betekent een bedrijf, een andere juridische entiteit, een professionele entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, een eenmanszaak samen met een van zijn Geautoriseerde Gelieerde Ondernemingen of een individu dat de “Services” gebruikt en/of de Leverancier verzoekt om toegang tot de Services, om interactie met de Services en om informatie of gegevens aan de Services te leveren.

“Klantgegevens” zijn alle gegevens of informatie, ongeacht het formaat, die door een Klant of een werknemer of andere vertegenwoordiger of Bevoegde Gebruiker van de Klant bij de Diensten worden ingediend.

“Common Assessment Standard” betekent de door de industrie overeengekomen gemeenschappelijke beoordelingsstandaard vastgesteld door Build UK, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt.

Verantwoordelijke“, “Betrokkene“, “Persoonsgegevens“, “Verwerking“, “Verwerker” hebben de betekenis die eraan wordt gegeven door de EU GDPR, tenzij andere wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is die een andere betekenis geeft aan deze termen, in welk geval die andere betekenis van toepassing is. “Verwerkt“, “Verwerkt” en “Verwerkt” worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd).

Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de entiteit die het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt en kan de Klant of Leverancier zijn.

Klant” betekent een “Klant”, een “Leverancier” of individu.

“Klantgegevens” betekent Klantgegevens en/of Leveranciersgegevens.

“Gegevensbeschermingswetgeving” betekent de gegevensbeschermingswetgeving voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), Canada, Zuid-Afrika, Australië en de Verenigde Staten van Amerika.

“Wetgeving gegevensbescherming” betekent (in de EU en EER) EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (EU GDPR) en (in het VK) de EU GDPR zoals omgezet in de nationale wetgeving van het VK (krachtens de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (UK GDPR) zoals aangevuld door de Data Protection Act 2018 (DPA) en in Canada de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (‘PIPEDA’) en in Zuid-Afrika de Protection of Personal Information Act 4 of 2013 (POPIA) en in Australië de Privacy Act 1988 en in de Verenigde Staten van Amerika de California Consumer Privacy Acy (CCPA) en alle andere toepasselijke privacywetgeving van staten.

“Beleid voor gegevensbewaring” betekent het beleid voor gegevensbewaring van Veriforce dat duidelijk maakt welke gegevens moeten worden opgeslagen of gearchiveerd door Veriforce, waar deze moeten worden opgeslagen en hoe lang.

“Faalbeleid” betekent dat de klant niet heeft voldaan aan de criteria met betrekking tot de normen die zijn vastgesteld door externe toekenningsinstanties.

Kwaadaardige code” betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden, malware, achterdeur, drop dead-apparaat, spyware en andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agenten of programma’s ontworpen om (i) de werking verstoren, uitschakelen of schaden van, of ongeoorloofde toegang verschaffen tot, een computersysteem of netwerk of ander apparaat waarop dergelijke code is opgeslagen of geïnstalleerd, of (ii) de privacy of gegevensbeveiliging van een gebruiker in gevaar brengen of gegevens of bestanden beschadigen of vernietigen, in elk geval zonder autorisatie en zonder toestemming van de betreffende gebruiker.

“Lidmaatschapskosten” betekent een niet-restitueerbare vergoeding vastgesteld door CHAS voor de Klant om vermeld te worden als een Gecertificeerde Klant op de publiek toegankelijke website voor de periode geïdentificeerd op het moment van betaling, en, indien aangegeven op het moment van bestelling, alle relevante CHAS Beoordeling(en)/Verificatie(s). Latere verzoeken, waaronder CHAS Assessment(s)/Verification(s) vallen niet onder de Lidmaatschapsbijdrage en moeten apart worden besteld.

Bestelformulier” betekent de besteldocumenten, Scope of Work, Statement of Work of mechanisme voor aankopen die worden aangegaan tussen de Klant en Veriforce. Bestelformulieren worden geacht door middel van verwijzing hierin te zijn opgenomen.

Persoonsgegevens” betekent alle informatie vervat in of opgenomen in Klantgegevens met betrekking tot (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en, (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare juridische entiteit waarbij dergelijke informatie op vergelijkbare wijze wordt beschermd als persoonsgegevens, persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Erkende Keuringsinstanties” betekent een entiteit, persoon, organisatie of bedrijf als zodanig erkend door Build UK zoals vermeld op de Build UK website https://builduk.org zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Regelgevende autoriteit” betekent elke overheids-, regelgevende of toezichthoudende autoriteit, met inbegrip van privacy- of gegevensbeschermingscommissarissen of ombudsmannen, en elke zelfregulerende instantie of organisatie in de sector, die verantwoordelijk is voor het beheer en/of de handhaving van toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

“Beveiligingsincident” betekent de ongeoorloofde wijziging van hardware, software of gegevens op Veriforce’s informatiebeveiligingsinfrastructuur die leidt tot onnauwkeurige gegevensregistratie of rapportage, ontzegging van de toegang tot of dienstverlening, ongeoorloofde fysieke of logische toegang en/of controle, heimelijke controle en/of infiltratie/exfiltratie van gegevens, verlies van gegevens, het omzeilen of verminderen van de beveiligingsfunctionaliteit van Veriforce’s ISMS (Information Security Management System) infrastructuur, of enige andere wijziging van de bedoelde en vermelde functionaliteit hiervan.

“Diensten” betekent de online, webgebaseerde applicaties en platforms die door Ons worden geleverd en waarop de Klant is geabonneerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot prekwalificatie, sourcing, on-boarding, werkcontrole, prestatiebeheer, kwalificaties van aannemers en werknemers, het volgen van naleving, training, verificatietools, diensten voor aannemersbeheer, ESG, beoordelingen en audits, adviesdiensten, certificeringen en ondersteunende diensten die de Klant koopt of kan kopen.

Subverwerker“: een andere Verwerker die door een Verwerker is ingeschakeld om te helpen bij de Verwerking die hij namens een Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.

Abonnementstermijn” betekent de in het Bestelformulier gedefinieerde serviceperiode.

Leverancier” betekent een bedrijf, andere rechtspersoon, eenmanszaak of individu die zijn gegevens vrijgeeft aan een Klant.

Gegevens van de Leverancier” betekent alle gegevens of informatie, ongeacht het formaat, die door de Leverancier of een werknemer of andere vertegenwoordiger of geautoriseerde gebruiker van de Leverancier worden ingediend bij de Diensten.

Delen van Leveranciersgegevens” betekent het delen van de Leveranciersgegevens zoals verwerkt door de Diensten met een Klant zoals geautoriseerd door de Leverancier of de accountbeheerders van de Leverancier via de online, webgebaseerde toepassing of anderszins.

Toepassingen van derden” betekent online, webgebaseerde toepassingen en offline oplossingen en producten die eigendom zijn van, gelicentieerd zijn door of geleverd worden door derden en die samenwerken met de Diensten, maar geen eigendom zijn van de Verkoper.

Veriforce” betekent Veriforce LLC en Veriforce Affiliates.

Filiaal van Veriforce” betekent elke entiteit die direct of indirect de zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van, of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met Veriforce, met inbegrip van maar niet beperkt tot ComplyWorks Ltd, ComplyWork Africa (PTY) Limited, CHAS 2013 Limited, CHAS (Australië) Pty Ltd. “Zeggenschap” betekent in deze definitie het direct of indirect bezitten van of zeggenschap hebben over meer dan 50% van de stemgerechtigde belangen van de betreffende entiteit.

Wij“, “Ons” of “Onze” betekent Veriforce Ltd en gelieerde ondernemingen.

 1. IDENTITEITSCONTROLE

Om toegang te krijgen tot de Services zijn een geldig e-mailadres en wachtwoord vereist. Veriforce kan en zal de vermeende identiteit van elke Gebruiker niet bevestigen, behalve door verificatie van de verificatiegegevens van de Gebruiker. De Klant is als enige verantwoordelijk voor (i) het vertrouwelijk houden van wachtwoorden, (ii) anderen niet toestaan het e-mailadres en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, (iii) Veriforce onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de noodzaak om een Gebruiker te deactiveren vanwege daadwerkelijke of potentiële beveiligingsproblemen, en (iv) eventuele verliezen die kunnen worden opgelopen of geleden als gevolg van het verzuim van de Leverancier om de vertrouwelijkheid van wachtwoorden te handhaven.

 1. DIENSTEN

2.1 Doel en toepassingsgebied. We leveren diensten aan klanten met betrekking tot risico’s, naleving, prestaties en managementcapaciteiten die de levenscyclus van de betrokkenheid van leveranciers omspannen, inclusief maar niet beperkt tot prekwalificatie, sourcing, on-boarding, werkcontrole, prestatiebeheer, kwalificaties op contractant- en werknemersniveau, nalevingscontrole, training, verificatietools, contractbeheer, ESG, beoordelingen en audits, adviesdiensten, certificeringen, CHAS-verificatie, CHAS-beoordeling en CHAS-lijsten.

2.2 Levering van diensten. De Diensten zijn gedurende de Abonnementstermijn beschikbaar voor de Klant. Afnemer stemt ermee in dat zijn aankopen hieronder niet afhankelijk zijn van de levering van enige toekomstige functionaliteit of functies, noch afhankelijk zijn van mondelinge of schriftelijke verklaringen van Ons met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies. Veriforce verleent de Klant een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om (a) alleen toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, de inhoud daarvan en de diensten op de aangeboden wijze, en (b) toegang tot en gebruik van Veriforce’s Services alleen op de wijze die uitdrukkelijk is geautoriseerd en toegestaan door Veriforce.

2.3 Gebruik van API. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Diensten het gebruik van API’s kunnen omvatten. De Klant erkent tevens dat alle Klantgegevens (met inbegrip van, indien relevant, persoonsgegevens) die door de Klant via API’s worden verstrekt, toegankelijk zullen zijn voor Klanten om de Diensten te kunnen leveren en verbeteren.

2.3 Gebruikersabonnementen. Leverancier is verantwoordelijk voor de administratie van zijn Geautoriseerde Gebruikers.

 1. VERGOEDINGEN EN BETALING VOOR DIENSTEN

3.1 Vergoedingen. De Klant stemt ermee in dat de vooruitbetaalde jaarlijkse abonnementskosten niet worden gerestitueerd. De Klant zal onmiddellijk alle vergoedingen en andere kosten (“Vergoedingen”) betalen die in een Bestelformulier worden gespecificeerd. Vergoedingen moeten worden betaald in de valuta die is vermeld op de factuur of het bestelformulier en zijn gebaseerd op de gekochte services en niet op het werkelijke gebruik van de services. Betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd. De Klant heeft niet het recht om het niveau van de afgenomen Diensten of abonnementen gedurende de betreffende Abonnementstermijn te verlagen. We kunnen Onze tarieven voor de Diensten van tijd tot tijd wijzigen.

3.2 Facturering en betaling. De klant zal ons voorzien van geldige en bijgewerkte creditcardgegevens. De Klant machtigt Ons om deze creditcard te belasten voor alle in het Bestelformulier vermelde Diensten voor de toepasselijke Abonnementstermijn(en) en alle verlengingen. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de facturerings- en contactgegevens die hij aan ons verstrekt in verband met de Diensten altijd juist en volledig zijn. Facturerings- en verlengingsvoorwaarden worden gespecificeerd in het bestelformulier of de werkverklaring.

3.3 Opschorting van de Dienst. Indien de Klant enige Vergoedingen of andere bedragen verschuldigd onder zijn Overeenkomst niet betaalt op de vervaldatum van de factuur, volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, en in geen geval later dan 30 dagen na de startdatum van het abonnement, hebben wij het recht om alle Diensten op te schorten totdat al deze Vergoedingen en andere bedragen volledig zijn betaald. Zodra de Diensten zijn opgeschort, moet de Klant een reactiveringsvergoeding betalen naast alle andere Vergoedingen en andere kosten die verschuldigd zijn op het openstaande Bestelformulier of de overeenkomst om weer toegang te krijgen tot de Diensten.

3.4 Belastingen. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier, omvatten Onze Vergoedingen en andere kosten geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheids- of andere aanslagen van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot belasting over de toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen, aanslagen door een lokale, provinciale, federale of buitenlandse jurisdictie (gezamenlijk “Belastingen”). De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle Belastingen in verband met zijn aankopen hieronder. Als Wij wettelijk verplicht zijn om Belastingen te betalen of te innen waarvoor de Klant verantwoordelijk is volgens dit Artikel 3.4, zal het juiste bedrag worden gefactureerd aan en onmiddellijk worden betaald door de Klant, tenzij de Klant ons een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat is goedgekeurd door de betreffende belastingdienst.

 1. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

4.1 Onze verantwoordelijkheden. Wij zullen:

(i) de Klant basisondersteuning voor de Diensten leveren zonder extra kosten, en/of geüpgradede ondersteuning indien deze afzonderlijk is aangeschaft,

(ii) commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van: (a) geplande uitvaltijd, (b) elke onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten Onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, daden van de overheid, overstromingen, brand, aardbevingen, burgerlijke onrust, pandemische of wereldwijde gezondheidscrises, terreurdaden, stakingen of andere arbeidsproblemen, of storingen of vertragingen van internetserviceproviders,

(iii) Klantenondersteuning en CHAS-beoordelaars/controleurs zijn beschikbaar tijdens reguliere kantooruren,

(iv) de Diensten uitsluitend leveren in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Verantwoordelijkheden van de Klant. De Klant zal (i) is verantwoordelijk voor de naleving van deze Overeenkomst door Geautoriseerde Gebruikers en zal redelijke en passende stappen ondernemen om deze naleving te waarborgen, (ii) als enige verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit en wettigheid van de Gegevens van de Klant en van de middelen waarmee de Klant de Gegevens heeft verkregen, (iii) ervoor zorgen dat alle noodzakelijke kennisgevingen zijn verstrekt en alle vereiste toestemmingen en/of goedkeuringen zijn verkregen, zodat wij de Gegevens van de Klant kunnen verwerken in verband met de Diensten, (iv) alles in het werk stellen om onbevoegde toegang tot of Gebruik van de Diensten te voorkomen, en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke onbevoegde toegang of gebruik, en (v) de Diensten uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant zal niet (a) de Diensten beschikbaar maken voor anderen dan Geautoriseerde Gebruikers, (b) de Diensten of de rechten daarop geheel of gedeeltelijk verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, in sublicentie geven of anderszins toewijzen of overdragen, (c) de Services te gebruiken voor het opslaan of verzenden van inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of aanstootgevend materiaal, of voor het opslaan of verzenden van materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van privacyrechten), (d) de Services gebruiken om kwaadaardige code op te slaan of te verzenden, (e) de integriteit of prestaties van de Services of de daarin opgenomen gegevens van derden verstoren of verstoren, (f) ongeautoriseerde toegang proberen te krijgen tot de Diensten of gerelateerde systemen en/of netwerken of (g) gebruik van de Diensten op een wijze waardoor Wij in overtreding zijn met wetten, uitspraken of voorschriften.

4.3 Gebruiksbeperkingen. Services kunnen onderhevig zijn aan andere beperkingen, zoals beperkingen op schijfopslagruimte, het aantal gesprekken dat de Klant mag voeren met Onze toepassingsprogrammaverbinding en, voor Services waarmee de Klant openbare websites kan aanbieden, het aantal bekeken pagina’s door bezoekers van die websites.

 1. CHAS BEOORDELING/VERIFICATIE

5.1 Onder voorbehoud van artikel 5.2 en de Lidmaatschapsbijdrage na succesvolle afronding en slagen voor een relevante CHAS Beoordeling/Verificatie, zal de Klant een Gecertificeerde/Gecertificeerde Klant zijn voor een periode van ofwel twaalf (12) maanden, ofwel voor een periode te bepalen door CHAS en kenbaar gemaakt aan de Klant voorafgaand aan de aanvraag voor een dergelijke CHAS Beoordeling (“Certificeringsperiode”)/CHAS Verificatie (“Verificatieperiode”). Indien de Klant op enig moment tijdens de Certificeringsperiode de vergoeding niet heeft betaald, dan zal de Klant ophouden een gecertificeerde/gecertificeerde klant te zijn tot het moment, binnen de Certificeringsperiode, dat de Klant de van toepassing zijnde vergoeding heeft betaald.

5.2 CHAS behoudt zich verder het recht voor om de Klant te verwijderen van de CHAS-lijst van Gecertificeerde Klanten in het geval dat de Klant op enig moment niet meer voldoet aan de vereiste standaard voor certificering of de van toepassing zijnde vergoedingen niet betaalt.

5.3 De Klant erkent dat de door hem verstrekte Klantgegevens (met inbegrip van, indien relevant, persoonsgegevens) beschikbaar zullen worden gesteld aan Erkende Beoordelingsinstanties voor het faciliteren, beheren van de Common Assessment Standard, met inbegrip van het toevoegen van de Klant aan de lijst van Gecertificeerde Klanten die op de website wordt gepubliceerd (de Klant zal op de website kunnen worden geïdentificeerd als een Gecertificeerde Klant). De Klant zal ervoor zorgen dat de betrokkenen op de hoogte worden gesteld van een dergelijke verdere uitwisseling van persoonsgegevens en zal hen een link naar ons Privacybeleid geven.

 1. INFORMATIECONTROLE

6.1 Verantwoordelijkheid voor informatie. Veriforce heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, en is op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot informatie die door Geautoriseerde Gebruikers wordt verstrekt en beschikbaar wordt gesteld via of door onze Services. De Klant kan vinden dat sommige informatie van Geautoriseerde Gebruikers beledigend, onnauwkeurig, schadelijk of misleidend is, maar erkent en stemt ermee in dat Wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor dergelijke informatie of inhoud van Geautoriseerde Gebruikers. De Klant zal ervoor zorgen dat al zijn Geautoriseerde Gebruikers voorzichtigheid, veilige praktijken en gezond verstand betrachten bij het benaderen van de Diensten.

6.2 Verificatieproces. Afhankelijk van het type abonnement dat is aangeschaft, kan Veriforce een beoordeling en vergelijking uitvoeren van ingediende gegevens en documentatie om de geldigheid en juistheid vast te stellen. Tijdens dit proces kan Veriforce namens de Klant helpen bij het aanpassen van door de Klant verstrekte informatie om een hoger niveau van voltooiing te bereiken of om de informatie correct weer te geven. Veriforce past geen informatie aan die niet is opgenomen of wordt ondersteund door verstrekte documentatie. Voortdurend onderhoud van het abonnement blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant en eventuele hulp van Veriforce mag niet worden opgevat als een voortdurende verwachting.

 1. EXTERNE LEVERANCIERS, ONDERAANNEMERS EN SUBVERWERKERS.

7.1 Verwerving van producten en diensten van derden. Wij kunnen Toepassingen van Derden te koop aanbieden via onze website of Diensten. U erkent en stemt ermee in dat elke aankoop van producten of diensten van derden via onze website of Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Toepassingen van derden en alle implementatie-, aanpassings- of andere consultancydiensten, en elke uitwisseling van gegevens tussen de Klant en een leverancier van derden, uitsluitend tussen de Klant en de toepasselijke leverancier van derden plaatsvindt. Wij bieden geen garanties of ondersteuning voor producten of services van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Toepassingen van derden, ongeacht of deze zijn aangeduid als “gecertificeerd” of anderszins, en u erkent en stemt ermee in dat: (i) wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn en zullen zijn voor eventuele problemen, aansprakelijkheden, schade of onkosten die Klanten kunnen lijden of oplopen als gevolg van de toegang tot, verwerving of gebruik van dergelijke producten of diensten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot dergelijke Toepassingen van derden, en (ii) is de Klant te allen tijde aansprakelijk voor alle problemen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die hij of zijn Geautoriseerde Gebruikers oplopen als gevolg van het gebruik van dergelijke producten of diensten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot dergelijke Toepassingen van Derden. De Klant is niet verplicht om producten of diensten van derden aan te schaffen, met inbegrip van Toepassingen van Derden, om de Diensten te kunnen gebruiken.

7.2 Toepassingen van derden en Klantgegevens. Als de Klant Toepassingen van Derden installeert of mogelijk maakt voor gebruik met de Diensten of anderszins, erkent de Klant en stemt ermee in dat Wij aanbieders van die Toepassingen van Derden toegang kunnen geven tot zijn Klantgegevens, zoals vereist voor de interoperatie van dergelijke Toepassingen van Derden met de Diensten. Door dergelijke Toepassingen van Derden te installeren of in te schakelen, stemt de Klant ermee in dat wij aanbieders van deze Toepassingen van Derden toegang kunnen geven tot Klantgegevens (met inbegrip van persoonsgegevens betreffende Geautoriseerde Gebruikers en andere personen die in dergelijke gegevens kunnen zijn opgenomen), en bevestigt de Klant dat hij alle vereiste kennisgevingen heeft verstrekt en alle vereiste toestemmingen heeft verkregen om dergelijke toegang tot de persoonsgegevens, indien aanwezig, die in de Klantgegevens zijn opgenomen, mogelijk te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking, wijziging of verwijdering van Gegevens van de Klant als gevolg van een dergelijke toegang door Applicatieproviders van derden. De Klant heeft de mogelijkheid om via zijn gebruik van de Diensten dergelijke toegang te beperken door Geautoriseerde Gebruikers te beperken in het installeren of inschakelen van dergelijke Toepassingen van Derden voor gebruik met de Diensten.

7.3 Onderaannemers die persoonsgegevens verwerken. Verkoper kan zonder toestemming van de Klant subcontracten aangaan voor de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen; op voorwaarde echter dat Verkoper even verantwoordelijk blijft jegens de Klant als wanneer een dergelijk subcontract niet door Verkoper was aangegaan. Alle relaties met onderaannemers voldoen aan de regels voor gegevensprivacy. Een lijst van onderaannemers is te vinden op de Veriforce Website.

 1. GEGEVENS DELEN

8.1 Recht om gegevens te delen. De Leverancier mag, naar eigen en exclusief goeddunken, gegevens (met inbegrip van de Gegevens van de Leverancier) in zijn account met ons of de Klant delen of een derde partij of aan de Leverancier gerelateerde partij machtigen deze te delen. De Leverancier erkent en stemt ermee in dat indien hij de Gegevens van de Leverancier deelt met of toestemming geeft voor het delen ervan met een Cliënt, de Cliënt ook de bevoegdheid heeft om ons rechtmatige Verwerkingsinstructies te geven met betrekking tot deze Gegevens van de Leverancier, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) instructies om alle of een deel van de Gegevens van de Leverancier aan te passen of te verwijderen. Leverancier stemt ermee in dat de rechtmatige Verwerkingsinstructies van Opdrachtgever prevaleren.

8.2 Aansprakelijkheid voor het delen van gegevens. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij te allen tijde uitsluitend en alleen aansprakelijk en verantwoordelijk blijft voor alle toegang, gebruik, openbaarmaking of andere Verwerkingen van de Gegevens van de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot openbaarmaking van Persoonsgegevens die in de Gegevens van de Klant zijn opgenomen, en de Klant verklaart en garandeert dat hij al zijn Geautoriseerde Gebruikers alle vereiste kennisgevingen heeft verstrekt en alle vereiste toestemmingen heeft verkregen onder alle toepasselijke privacywetgeving van alle individuen met betrekking tot verzameling, gebruik, openbaarmaking en andere Verwerkingen van hun Persoonsgegevens die mogelijk zijn opgenomen in de Gegevens van de Klant, en dat hij ervoor zal zorgen dat al zijn Geautoriseerde Gebruikers alle vereiste kennisgevingen hebben verstrekt en alle vereiste toestemmingen hebben verkregen onder alle toepasselijke privacywetgeving van alle individuen. Verder komen de partijen overeen dat wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor handelingen of nalatigheden met betrekking tot de Gegevens van de Klant, die door ons worden uitgevoerd op grond van rechtmatige instructies van een Klant of Klanten.

8.3 Erkende beoordelingsinstanties. De Afnemer staat Ons toe om informatie en gegevens met betrekking tot de Afnemer te delen met de Erkende Beoordelingsinstanties ten behoeve van het faciliteren en uitvoeren van de Common Assessment Standard.

 1. EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Voorbehoud van rechten. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden, behouden en bezitten wij alle rechten, aanspraken en belangen in, op en in verband met de Diensten en alle verbeteringen en ontwikkelingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet gedeponeerd. De Klant erkent en stemt ermee in dat noch de Klant noch enige Gebruiker rechten of licenties heeft of zal verkrijgen uit hoofde van deze Overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet of verleend in deze Overeenkomst. Alle rapporten, compilaties, databases, systemen, processen, programma’s, afgeleide werken en alle gegevensmanipulatiewerken die door ons zijn geschreven, gemaakt, gebruikt of ontwikkeld, zijn en blijven het exclusieve eigendom van ons. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst omvatten “intellectuele eigendomsrechten” octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, modelrechten en alle andere eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en elke aanvraag voor registratie van een van de voorgaande, en elk recht om een dergelijke aanvraag in te dienen, die overal ter wereld kunnen bestaan.

Alle inhoud inbegrepen in of beschikbaar gemaakt door ons inclusief via enige dienst – zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties, paginakoppen, knoppictogrammen, scrips, servicenamen en -oplossingen, rapporten, compilaties, databases, systemen, processen, programma’s, samengevoegde gegevens of andere gegevensmanipulatie- en opslagsystemen of intellectueel eigendom gebruikt of ontwikkeld door ons zijn en blijven uitsluitend ons eigendom. Verder zullen genoemde rapporten, compilaties, databases en andere gegevensmanipulatie- en opslagsystemen, voor zover deze betrekking hebben op informatie die is opgeslagen voor of ontwikkeld voor de Klant, alleen toegankelijk zijn voor de Klant, zijn werknemers of een vooraf geautoriseerde derde partij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

9.2 Beperkingen. U zult niet, direct of indirect, (i) derden toegang verlenen tot de Services, behalve zoals hierin specifiek is toegestaan, (ii) afgeleide werken te maken op basis van de Diensten, (iii) delen of inhoud van de Services kopiëren, framen, vertalen of spiegelen, (iv) de Services of een deel daarvan reverse-engineeren, decompileren of demonteren, of (v) toegang krijgen tot de Diensten om (a) een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen, of (b) kenmerken, functies, code of afbeeldingen van de Services kopiëren.

9.3 Eigendomsrechten van aangewezen derden. Alle brondocumenten en gegevens die niet het eigendom zijn van de klant en die aan ons zijn verstrekt door aangewezen derden op verzoek van of ten behoeve van de klant, zijn en blijven het eigendom van deze derden (tenzij het eigendom of de gegevens tot het publieke domein behoren of anderszins niet het eigendom zijn van de derde) en worden, voor zover van toepassing, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met een overeenkomst tussen ons en deze derde. Behalve zoals hierin bepaald, heeft Afnemer geen recht op toegang tot of het verkrijgen van gegevens van derden van ons na beëindiging van deze Overeenkomst.

9.4 Toegang voor de klant/geen productieverplichting. Het wordt uitdrukkelijk begrepen dat de geleverde Diensten bedoeld zijn voor toegang van de Klant tot informatie, documenten en gegevens in Onze elektronische tools, toegankelijk via Onze gebruikersinterface op de website, welke informatie de Klant, Aangewezen derden en Onze documenten en gegevens kan bevatten. Wij zijn noch tijdens noch na de looptijd van deze Overeenkomst verplicht om documenten en gegevens af te drukken, samen te stellen, te verzamelen of anderszins te produceren voor de Klant, anders dan de gegevens en rapporten die beschikbaar zijn in Onze elektronische tools en Website of die zijn overeengekomen in een Bestelformulier.

9.5 Gegevensproductie na beëindiging van deze Overeenkomst. De toegang van de Klant tot Onze website en de documenten en gegevens die in Onze elektronische hulpmiddelen zijn opgenomen en die via Onze website toegankelijk zijn, wordt beëindigd bij beëindiging van deze Overeenkomst; uitsluitend met inachtneming van het recht van de Klant op toegang tot en beveiliging van alle documenten en gegevens die door hem aan ons zijn verstrekt voor een periode van maximaal dertig (30) dagen vanaf de beëindiging van deze Overeenkomst. Het is de plicht van de Klant om toegang te krijgen tot documenten en gegevens van de Klant en om kopieën daarvan veilig te stellen voordat deze Overeenkomst wordt beëindigd. Wij bewaren en archiveren documenten en gegevens die door de klant zijn verstrekt, waarvan de voorwaarden worden uiteengezet in een afzonderlijke gegevensbewaringsovereenkomst tussen ons en de klant, indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving en/of wordt verzocht door de klant.

9.6 Opnemen van telefoongesprekken. Specifiek voor trainings- en kwaliteitsborgingsdoeleinden kunnen wij en/of onze telefoonprovider inkomende en uitgaande gesprekken opnemen. De Klant geeft hierbij, namens zichzelf en de door hem aangewezen Geautoriseerde Gebruikers, toestemming voor dergelijke opnames zonder verdere kennisgeving.

9.7 Afnemer erkent en stemt ermee in dat Wij sommige of alle informatie, documenten en gegevens die door Afnemer of door Afnemer’s Aangewezen Derden of Gelieerde Ondernemingen zijn verkregen, gegenereerd en/of verstrekt en die anderszins zijn verzameld in verband met de uitvoering van de Diensten op grond van deze Overeenkomst, kunnen opslaan en/of verwerken in commerciële cloud service providers van derden.

9.8 Tenzij anders gespecificeerd in het Bestelformulier, erkent en stemt de Klant ermee in dat om een volledig beeld te krijgen van de naleving van een aangewezen derde partij en om risico’s te beperken, de Klant elk kwartaal een uitgavenrapport van een aangewezen derde partij zal indienen, uiterlijk op de 10e werkdag van elk nieuw kwartaal. De Klant ontvangt een sjabloon voor de uitgavenlijst en de uitgavenlijstrapporten moeten met de vereiste velden worden ingediend, zodat We elk kwartaal een audit van aangewezen derden kunnen uitvoeren en prioriteit kunnen geven aan de aangewezen derden die het meest kritisch zijn voor de activiteiten van de klant. Aangewezen Derden die via dit proces zijn geïdentificeerd en door de Klant zijn ingeschakeld en die niet in het Contractor Management Platform staan, zullen onmiddellijk worden ingeschakeld om de vereisten voor de Klant te registreren en in te vullen. De resultaten van deze audit worden aan het eind van de tweede maand van elk nieuw kalenderkwartaal met de Klant gedeeld.

9.9. De Klant stemt in met ons gebruik van en verwijzing naar de naam en het logo van de Klant ten behoeve van persberichten en opname in onze klantenlijst (die kan worden gepubliceerd op onze website, in gedrukte materialen en/of kan worden weergegeven in onze faciliteiten). Niettegenstaande het voorgaande zal niets in deze bepaling in strijd zijn met de vertrouwelijkheidsbepalingen in deze overeenkomst.

9.10 Beperkingen. De Klant zal niet, direct of indirect, (i) derden toegang verlenen tot de Diensten, behalve zoals specifiek toegestaan in deze Overeenkomst of in een Bestelformulier, (ii) afgeleide werken te maken op basis van de Diensten, (iii) delen of inhoud van de Services kopiëren, framen, vertalen of spiegelen, (iv) de Services of een deel daarvan reverse-engineeren, decompileren of demonteren, of (v) toegang krijgen tot de Diensten om (a) een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen, of (b) kenmerken, functies, code of afbeeldingen van de Services kopiëren.

9.11 Eigendom van de Klantgegevens. Tussen Veriforce en de Klant, behalve voor zover hierin of in een Opdrachtformulier anders is bepaald, is de Klant exclusief eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Gegevens van de Klant.

9.12 Suggesties. Wij hebben en de Klant verleent ons hierbij toestemming om suggesties, verzoeken om verbeteringen, aanbevelingen of andere feedback van de Klant, met inbegrip van Geautoriseerde Gebruikers, met betrekking tot de werking van de Diensten te gebruiken of op te nemen in de Diensten.

 1. VERTROUWELIJKHEID

10.1 Definitie van Vertrouwelijke Informatie. Zoals hierin gebruikt, betekent “Vertrouwelijke Informatie” alle vertrouwelijke informatie die door een partij (“Bekendmakende Partij”) bekend wordt gemaakt aan de andere partij (“Ontvangende Partij”), mondeling of schriftelijk, die als vertrouwelijk wordt aangeduid of waarvan redelijkerwijs zou moeten worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van bekendmaking. Vertrouwelijke Informatie van de Klant omvat Klantgegevens; Onze Vertrouwelijke Informatie omvat de Diensten; en Vertrouwelijke Informatie van elke partij omvat alle Bestelformulieren evenals bedrijfs- en marketingplannen, technologie en technische informatie, productplannen en -ontwerpen en bedrijfsprocessen die door de betreffende partij openbaar worden gemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (ii) bij de Ontvangende Partij bekend was (zoals blijkt uit haar schriftelijke bescheiden) voordat zij door de Bekendmakende Partij openbaar werd gemaakt zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) is ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, of (iv) door de Ontvangende Partij onafhankelijk is ontwikkeld (zoals blijkt uit haar schriftelijke bescheiden).

10.2 Bescherming van Vertrouwelijke Informatie. Behalve indien anders schriftelijk toegestaan door de Bekendmakende Partij, (i) de Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorgvuldigheid aan de dag leggen die zij aan de dag legt om de vertrouwelijkheid van haar eigen soortgelijke vertrouwelijke informatie te beschermen (maar in geen geval minder dan redelijke zorg) om geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar te maken of te gebruiken voor enig doel dat buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst valt, en (ii) de Ontvangende Partij beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij tot die van haar werknemers, contractanten of agenten die deze toegang nodig hebben voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst en die met de Ontvangende Partij een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend die bescherming biedt die niet minder strikt is dan die in deze Overeenkomst.

10.3 Toegestaan gebruik van geaggregeerde gegevens. Niettegenstaande iets anders in deze Overeenkomst of de Eindgebruikersovereenkomst of het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik, verleent de Klant ons hierbij een onherroepelijk wereldwijd recht om geanonimiseerde informatie en gegevens te verzamelen, op te slaan, te delen, te gebruiken, te ontwikkelen, te analyseren, te commercialiseren voor waarde en te extraheren, in een vorm en op een manier die de Klant niet identificeert (de “Geaggregeerde Gegevens”). We zullen geen Geaggregeerde Gegevens rapporteren zodat dergelijke informatie kan worden geïdentificeerd met de Klant. Wij stemmen ermee in om bij de bescherming van Vertrouwelijke Informatie van de Klant ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten als bij de bescherming van zijn eigen vertrouwelijke informatie.

10.4 Gedwongen openbaarmaking. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken indien zij daartoe wettelijk wordt gedwongen, mits de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf schriftelijk in kennis stelt van deze gedwongen bekendmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en de Bekendmakende Partij redelijke bijstand verleent, op kosten van de Bekendmakende Partij, indien de Bekendmakende Partij de bekendmaking wil betwisten. Indien de Ontvangende Partij wettelijk verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekend te maken in het kader van een civiele procedure waarbij de Bekendmakende Partij partij is, en de Bekendmakende Partij de bekendmaking niet betwist, vergoedt de Bekendmakende Partij aan de Ontvangende Partij de redelijke kosten van het verzamelen en het verschaffen van beveiligde toegang tot die Vertrouwelijke Informatie.

 1. GARANTIES, AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Onze garanties. Wij garanderen dat de Diensten wezenlijk zullen presteren in overeenstemming met deze Overeenkomst. Bij schending van een dergelijke garantie is het exclusieve rechtsmiddel van de Klant de beëindiging van deze Overeenkomst en de teruggave van de Gegevens van de Klant in overeenstemming met artikel 13.5. We garanderen adequate verzekeringsdekking te handhaven gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst.

11.2 Garanties van de Klant. De klant verklaart en garandeert ons dat (i) De Klant heeft de wettelijke bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan en al zijn verplichtingen uit hoofde hiervan na te komen, (ii) de Klant alle noodzakelijke rechten, toestemmingen en/of verklaringen van afstand heeft om alle Gegevens te delen, te gebruiken, op te slaan, openbaar te maken, te verwerken of anderszins te behandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Persoonsgegevens in dergelijke Gegevens; en (iii) Afnemer zal geen Kwaadaardige Code aan Ons overdragen.

11.3 GEEN AANVULLENDE GARANTIES DOOR ONS. TENZIJ HIERIN SPECIFIEK ANDERS IS BEPAALD, WORDEN DE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF OPLOSSINGEN) EN ANDERE DIENSTEN DIE BIJ DE DIENSTEN HOREN OF ANDERSZINS DOOR ONS AAN DE KLANT BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, DOOR ONS GELEVERD OP BASIS VAN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”. DE KLANT STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DOOR DE KLANT EN DOOR DE DOOR DE KLANT GEMACHTIGDE GEBRUIKERS OP EIGEN RISICO GEBEURT.

11.4 AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN BEPAALD, WIJZEN WIJ, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERHANDELBARE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, DE WERKING VAN DE WET, DE GANG VAN ZAKEN, PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK. WE GARANDEREN NIET DAT DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT ZE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN WERKEN, OF DAT ZE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN WANNEER DAAROM WORDT VERZOCHT DOOR DE LEVERANCIER OF EEN GEBRUIKER. VERDER, MET UITZONDERING VAN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL ZOALS GESPECIFICEERD IN ARTIKEL 11.1, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF OPLOSSINGEN) OF DIENSTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN LEVERANCIER VIA OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE, SPECIALE EN GEVOLGSCHADE EN ONZE TOTALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE SCHADE IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG DAT GELIJK IS AAN HET TOTALE BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DE KLANT AAN ONS HEEFT BETAALD IN DE PERIODE VAN 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM.

 1. VRIJWARING

12.1 Vrijwaring. De klant gaat ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor en ons en onze gelieerde ondernemingen en onze respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en adviseurs en hun respectieve verzekeraars te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, eisen, acties, oorzaken van acties, schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten op een advocaat en zijn eigen cliënt basis) geleden of opgelopen door een van hen, direct of indirect, die voortvloeien uit, onder of krachtens:

12.1.1 Een schending van een overeenkomst, voorwaarde of convenant van de Klant die is gesloten of moet worden nageleefd of uitgevoerd op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van (zonder beperking) een schending van de verplichtingen van de Klant op grond van de toepasselijke privacywetgeving;

12.1.2 Handelen of nalaten van de Klant en/of Geautoriseerde Gebruikers bij het uitvoeren van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst;

12.1.3 Elke tegen ons ingediende of ingediende claim dat Klantgegevens, of het gebruik door de Klant of Geautoriseerde Gebruikers van de Diensten in strijd met deze Overeenkomst, inbreuk maken op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) wetgeving inzake gegevensbescherming; en

12.1.4 Elke claim van ongeoorloofd gebruik of inbreuk op de privacy of intellectuele eigendomsrechten van Geautoriseerde Gebruikers of derden als gevolg van het gebruik van door de Klant verstrekte Gegevens.

12.1.5 Wederzijdse afstand van bepaalde gespecificeerde schadevergoedingen. De partijen, hun respectievelijke werknemers, agenten, verzekeraars of vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte, incidentele, speciale schade, winstderving, goodwill of bestraffende schade. Deze paragraaf blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

13.1 Duur van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst vangt aan op de datum waarop de Klant deze aanvaardt of wordt geacht deze te aanvaarden en zal voortduren totdat deze wordt beëindigd of niet wordt verlengd door een van beide Partijen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, wordt in het geval dat We bezig zijn met het uitvoeren van een Bestelformulier op het moment van een dergelijke kennisgeving van beëindiging, de beëindigingsdatum verlengd totdat de Verkoper het betreffende Bestelformulier heeft voltooid. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst kan elke Partij deze Overeenkomst beëindigen door de andere Partij ten minste zestig (60) dagen van tevoren hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

13.2 Termijn van gekochte Gebruikersabonnementen. De Klant erkent en stemt ermee in dat elk door de Klant aangeschaft Gebruikersabonnement aanvangt op de in het toepasselijke Bestelformulier vermelde aanvangsdatum en gedurende de daarin vermelde Abonnementstermijn voortduurt. Tenzij anders aangegeven, worden alle Gebruikersabonnementen automatisch verlengd voor aanvullende perioden gelijk aan de aflopende Abonnementstermijn of een jaar (indien korter), tenzij een van de partijen de andere partij ten minste 30 dagen voor het einde van de betreffende Abonnementstermijn schriftelijk meedeelt dat het Abonnement niet wordt verlengd.

13.3 Beëindiging van de Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant in het geval een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

13.3.1 Afnemer verzuimt aan Ons en Vergoedingen of andere krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen, en dit verzuim voortduurt gedurende een periode van 30 dagen nadat wij Leverancier daarvan schriftelijk in kennis hebben gesteld;

13.3.2 Behalve zoals gespecificeerd in Paragraaf 13.3.1, schendt de Klant een van de bepalingen van deze Overeenkomst.

13.3.3 De Klant doet een algemene cessie ten gunste van schuldeisers;

13.3.4 De Klant stelt een procedure in krachtens enige wet of anderszins met betrekking tot insolventie of faillissement, of indien een procedure krachtens een dergelijke wet of anderszins tegen de Leverancier wordt ingesteld en niet binnen 30 dagen na de datum van aanvang van een dergelijke procedure wordt afgewezen of beëindigd;

13.3.5 Een bewaarder, curator, beheerder of enige andere persoon met soortgelijke bevoegdheden wordt aangesteld om de leiding te nemen over de gehele of een deel van de onderneming, activiteiten, eigendommen of activa van de Klant en deze persoon wordt niet ontslagen binnen 30 dagen na de datum van deze aanstelling; of

13.3.6 Een gerechtelijk bevel of statuten van ontbinding en dergelijke worden uitgevaardigd voor de liquidatie of vereffening van de Klant.

13.3.7. De Klant slaagt op enig moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst niet voor de CHAS Beoordeling/Verificatie in overeenstemming met het Faalbeleid.

13.4 Betaling bij Beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle op de datum van beëindiging nog verschuldigde Vergoedingen en alle nog te betalen Vergoedingen voor de duur van de Abonnementstermijn onmiddellijk opeisbaar en dient de Klant al deze onbetaalde Vergoedingen onmiddellijk van alle Bestelformulieren af te boeken. In geen geval zal een beëindiging wegens een oorzaak door ons de Klant ontheffen van de verplichting tot betaling van enige Vergoedingen en/of andere bedragen die aan ons verschuldigd zijn tot en met de laatste dag van de Abonnementstermijn van alle Bestelformulieren.

13.5 Teruggave van Klantgegevens. Op verzoek van de Klant, gedaan binnen 30 dagen na de ingangsdatum van beëindiging van een Services-abonnement, zullen Wij een bestand met Gegevens van de Leverancier in komma-gescheiden waarden (.csv) formaat beschikbaar stellen aan de Klant om te downloaden, samen met bijlagen in hun native formaat. Na een dergelijke periode van 30 dagen zijn wij niet meer verplicht om Klantgegevens te onderhouden of te verstrekken en kunnen wij daarna, tenzij dit wettelijk of contractueel verboden is door verplichtingen die wij zijn aangegaan met Klant(en) met toegang tot Leveranciersgegevens, alle Klantgegevens in Onze systemen of anderszins in Ons bezit of onder Ons beheer verwijderen.

13.6 Gevolgen van Beëindiging. Onmiddellijk na de effectieve datum van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant (i) het gebruik van de Services stopzetten en ervoor zorgen dat de toegang van alle Geautoriseerde Gebruikers tot de Services wordt geblokkeerd, en (ii) alle intellectuele eigendommen, activa, Vertrouwelijke Informatie of andere documentatie die ons toebehoort teruggeven of vernietigen, naar onze keuze.

 1. KENNISGEVINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

14.1 Wijze van kennisgeving. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, worden alle kennisgevingen, toestemmingen en goedkeuringen in het kader van deze Overeenkomst schriftelijk gedaan en geacht te zijn gegeven op: (i) persoonlijke levering, (ii) de tweede werkdag na verzending, (iii) de eerste werkdag na verzending per e-mail. Kennisgevingen aan de Klant worden gericht aan de beheerder die door de Klant is aangewezen voor zijn relevante Dienstenabonnement, en in het geval van kennisgevingen met betrekking tot facturering, aan de relevante contactpersoon voor facturering die door de Klant is aangewezen.

14.2 Overeenkomst inzake toepasselijk recht en jurisdictie.

ALS JE GEÏNVOICEERD WORDT DOOR VERIFORCE LLC (technische opmerking – uit te breiden gedeelte)

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Texas (zonder effect te geven aan de keuze van wettelijke bepalingen daarvan), behalve voor zover kwesties en geschillen met betrekking tot rechten op patenten, handelsmerken en auteursrechten worden beheerst door de toepasselijke federale wetten van de Verenigde Staten Elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan en in te stemmen met de niet-exclusieve persoonlijke jurisdictie en rechtsgebied van de federale rechtbanken en staatsrechtbanken van Texas in de County of Dallas. De Partijen doen, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van elke claim, verdediging of bezwaar die een Partij nu heeft of hierna kan hebben dat persoonlijke jurisdictie of locatie niet juist is of niet geschikt is voor de Partij of de getuigen met betrekking tot een dergelijke juridische actie of procedure.

ALS JE GEFACTureerd WERD DOOR COMPLYWORKS LTD (technische opmerking – uitbreidbaar gedeelte)

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Alberta (zonder effect te geven aan de keuze van wettelijke bepalingen daarvan) en elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Alberta.

ALS JE GEFACTureerd WERD DOOR COMPLYWORKS AFRICA (PTY) LTD (technische opmerking – uit te breiden gedeelte)

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Zuid-Afrika (zonder effect te geven aan de keuze van wettelijke bepalingen daarvan) en elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zuid-Afrika.

ALS JE GEFACTureerd WERD DOOR CHAS 2013 LIMITED (technische opmerking – uit te breiden gedeelte)

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland (zonder effect te geven aan de keuze van wettelijke bepalingen daarvan) en elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse wet.

ALS JE GEFACTureerd WERD DOOR CHAS (AUSTRALIA) PTY LTD (technische opmerking – uit te breiden gedeelte)

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van New South Wales, Australië (zonder effect te geven aan de keuze van wettelijke bepalingen daarvan) en elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van New South Wales, Australië.

14.4 Afstand van juryrechtspraak. Elke partij bij deze Overeenkomst doet hierbij afstand van enig recht op een juryrechtspraak in verband met enige actie of procesvoering op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst.

14.5 In het geval van een geschil, claim, vraag of onenigheid voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst of de schending daarvan, zullen de Partijen zich naar beste vermogen inspannen om het geschil, de claim, de vraag of het onenigheid op te lossen, hetgeen minimaal een persoonlijke ontmoeting zal omvatten tussen een hooggeplaatste functionaris van elke Partij met de bevoegdheid om een dergelijk geschil of een dergelijke claim op te lossen of te schikken. De partijen onderhandelen te goeder trouw en trachten, met inachtneming van hun wederzijdse belangen, tot een rechtvaardige en billijke oplossing te komen die voor beide partijen bevredigend is, teneinde de tijd en kosten van een rechtszaak te vermijden.

14.6 Als de Partijen niet tot een minnelijke schikking komen binnen een periode van zestig (60) dagen na de schriftelijke kennisgeving van een geschil of vordering door een Partij, dan wordt, na kennisgeving door een Partij aan de andere Partij, overeengekomen dat de Partijen zullen kiezen voor een arbitrageprocedure onder een commercieel erkende arbitrageorganisatie in het relevante rechtsgebied, waarbij elke partij haar eigen kosten, uitgaven en advocatenhonoraria zal dragen, tenzij en totdat de arbiter in zijn eindvonnis anders heeft bepaald als de winnende partij.

 1. GEGEVENSBESCHERMING

15.1 Gegevensbescherming. De Klant en Veriforce zullen zich houden aan de beginselen van de bescherming van Persoonsgegevens en Gegevens, alsmede aan de bepalingen van alle toepasselijke Privacywetten.

15.2 Privacybeleid. De Klant heeft ons Privacybeleid, beschikbaar op https://veriforce.com/privacy-policy, gelezen en begrepen, en de Klant erkent en stemt ermee in dat Veriforce Persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming met dit beleid en dat dit beleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

15.3 Bewaren van gegevens. De Klant en Veriforce komen overeen dat na beëindiging van de overeenkomst de Leveranciersgegevens door Veriforce in de Applicatie zullen worden bewaard met het doel de Klant in staat te stellen toekomstige commerciële mogelijkheden met de Klant aan te gaan met gebruikmaking van de Applicatie. Behoudens clausule 14.5. en het Beleid Gegevensbewaring, behoudt de Klant zich het recht voor om te verzoeken om verwijdering van alle gegevens uit de Applicatie.

 1. BEVEILIGING

16.1 Gegevensbeveiliging. We hanteren de volgende minimale beveiligingsmaatregelen: (a) passende technische, fysieke, administratieve en organisatorische controles die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van vertrouwelijke informatie van de Klant te handhaven, met inbegrip van Klantgegevens, (b) systemen en procedures om aanvallen, inbraken en systeemstoringen op te sporen, te voorkomen en erop te reageren, en het regelmatig testen en controleren van de doeltreffendheid van dergelijke systemen en procedures, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwetsbaarheidsscans en penetratietests, (c) een team van werknemers dat zich bezighoudt met de implementatie en het onderhoud van beveiligingscontroles(security@veriforce.com), en (d) een jaarlijkse beoordeling van de risico’s die zouden kunnen leiden tot onbevoegde openbaarmaking, misbruik, wijziging, vernietiging of andere compromittering van Vertrouwelijke Informatie van de Klant, met inbegrip van Klantgegevens, en van de toereikendheid van de bestaande systemen en procedures om deze risico’s te beperken.

16.2 Opschorting en beëindiging. We kunnen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan U, op elk moment en van tijd tot tijd, Uw account of toegang tot de Services uitschakelen, opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief overtreding van deze Servicevoorwaarden of Eindgebruikersovereenkomst.

16.3 Bescherming en beveiliging. Gedurende de looptijd van de Contractuele Overeenkomst zullen Wij een formeel beveiligingsprogramma onderhouden, dat van tijd tot tijd door Ons kan worden bijgewerkt. U begrijpt dat U een onafhankelijke plicht hebt om te voldoen aan alle Wetten die op U van toepassing zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Klantgegevens.

16.4 Ongeoorloofde openbaarmaking. Als een van de partijen van mening is dat er sprake is van een onbevoegde bekendmaking van Klantgegevens aan een derde partij, dan moet deze partij, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

16.5 Rapportage van incidenten. In het geval van een beveiligingsincident zullen Wij onmiddellijk de corrigerende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om een dergelijk incident te corrigeren en/of te beperken en de Klant binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

17.1 Relatie van de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap of fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

17.2 Geen derde-begunstigden. Er zijn geen derde-begunstigden bij deze Overeenkomst.

17.3 Verklaring van afstand en cumulatieve rechtsmiddelen. Geen verzuim of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht onder deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van dat recht inhouden. Anders dan uitdrukkelijk hierin vermeld, vormen de rechtsmiddelen die hierin worden geboden een aanvulling op en geen uitsluiting van alle andere rechtsmiddelen van een partij bij wet of billijkheid.

17.4 Scheidbaarheid. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst in strijd is met de wet, zal de bepaling door de rechtbank worden gewijzigd en zo worden geïnterpreteerd dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk worden bereikt, voor zover de wet dit toestaat, en zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven.

17.5 Incassokosten. De Klant zal op verzoek al Onze redelijke vergoedingen en andere kosten betalen die door ons worden gemaakt om vergoedingen of kosten te innen die wij op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn.

17.6 Overdracht. De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming (welke toestemming willekeurig kan worden onthouden). Behoudens het voorgaande is deze Overeenkomst bindend voor en komt deze ten goede aan de partijen, hun respectieve erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

17.7 Excuses voor wanprestatie. Onze verplichting om Diensten te verlenen uit hoofde van deze Overeenkomst wordt zonder aansprakelijkheid opgeheven wanneer deze wordt verhinderd door staking, overmacht, overheidsmaatregelen, ongevallen of enige andere omstandigheid waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. We stemmen ermee in om de uitvoering van Diensten te hervatten zodra dit praktisch mogelijk is na beëindiging van een dergelijke omstandigheid.

17.8 Geschillen; honoraria en kosten van advocaten. Indien een van de partijen een advocaat inschakelt of een gerechtelijke procedure aanspant om de uitvoering van een van de voorwaarden, overeenkomsten of bepalingen in deze Overeenkomst af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om de redelijke honoraria van advocaten, deskundigen en kosten die zij in een dergelijke arbitrageprocedure heeft gemaakt, terug te vorderen.

17.9 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van de Bijlage Gegevensverwerking (indien van toepassing, beschikbaar via legalcompliance@veriforce.com) en alle bijlagen en aanhangsels hierbij en alle Bestelformulieren, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, is geen enkele wijziging, aanpassing of verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht, tenzij deze schriftelijk is en ondertekend of elektronisch geaccepteerd is door de partij tegen wie de wijziging, aanpassing of verklaring van afstand is gericht. Echter, in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de bepalingen in het hoofddeel van deze Overeenkomst en een bijlage of addendum bij deze Overeenkomst of een Bestelformulier, prevaleren de voorwaarden van een dergelijke bijlage, addendum of Bestelformulier. Niettegenstaande andersluidende bewoordingen in deze Overeenkomst, zullen de voorwaarden vermeld in de aankooporder van de Klant of andere orderdocumentatie (met uitzondering van Bestelformulieren) niet worden opgenomen in deze Overeenkomst of er geen deel van uitmaken, en al deze voorwaarden zullen nietig zijn.